17 lutego 2022

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Suwałki na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki. 

            Wybór przedszkola dla wielu rodziców staje się prawdziwym wyzwaniem. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, prosimy o przeczytanie poniższych informacji.

  1. W naborze elektronicznym na rok szkolny 2022/2023 biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
  2. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza systemem elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wypełniają i składają pobrany z przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego. Wnioski te kwalifikowane są metodą tradycyjną.
  3. Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.
  4. Deklarowany przez rodziców czas pobytu dziecka w przedszkolu powinien być rzetelny, odzwierciedlający stan faktyczny zgodny z potrzebami.
  5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ma zapewnić dziecku wszechstronny rozwój.
  6. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą i chcecie zapisać swoje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.

 

Ważne definicje:

„Przedszkole pierwszego wyboru” – tak określamy przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023” – to wniosek do wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

„Podstawa programowa” – przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

 

„Godziny ponad podstawę programową” są to godziny odpłatne, zgodnie z Obwieszczeniem  Rady miejskiej w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLVII/589/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 490).

 

 

Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

„Inne informacje o dziecku (dodatkowe informacje przekazywane dobrowolnie przez rodzica/opiekuna pranego, zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

Rodzice, którzy zamieszkują na terenie Miasta Suwałk zaznaczają w danych zamieszkania Powiat Miasto Suwałki.

 

 

Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na wolne miejsca

 

 

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”.

 

„Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023” można:

  1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu: www.suwalki.przedszkola.vnabor.pl, wydrukować, podpisać i złożyć w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”;
  2. otrzymać wzór ww. wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć w „przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru”.

 

Wypełniając „Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023” należy wskazać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko, jako „przedszkole lub szkołę podstawową pierwszego wyboru”.

Można dodatkowo wpisać inne przedszkola lub oddziały przedszkole w szkole podstawowej, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

 

Wraz z „Wnioskiem o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023” przedkładacie Państwo w formie papierowej dokumenty potwierdzające dane zapisane w ww. wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

 

Potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli w formie pisemnej na rok szkolny 2022/2023 w terminie wynikającym z harmonogramu.

 

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki na rok szkolny 2022/2023

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.03.2022 r. godz. 8.00 do

15.03.2022 r. godz. 15.00

01.06.2022 r. godz. 9.00 do

06.06.2022 r. godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03.2022 r. do

 

21.03.2022 r.

07.06.2022 r. do

 

 08.06.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2022 r. godz. 8.00

09.06.2022 r. godz. 8.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

22.03.2022 r. godz. 9.00 do

25.03.2022 r. godz. 14.00 

09.06.2022 r. godz. 9.00 do

13.06.2022 r. godz. 15.00 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.03.2022 r. godz. 15.00

14.06.2022 r. godz. 8.00

 

 

 

KRYTERIA NABORU i sposób ich dokumentowania:

lp

Typ kryterium

Sposób udokumentowania

 

Kryteria podstawowe

 

1

wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

2

niepełnosprawność kandydata

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

 

3

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

 

4

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

 

5

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

 

6

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

kserokopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub aktu zgonu oraz oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 

7

objęcie kandydata pieczą zastępczą

kserokopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

 

 

Kryteria dodatkowe

 

1

dziecko obojga rodziców posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca

oświadczenie o posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca

2

dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym

oświadczenie o zatrudnieniu lub studiowaniu w systemie dziennym

3

rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie o uczęszczaniu w roku szkolnym, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, rodzeństwa kandydata do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru

4

dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk

oświadczenie o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk

5

dziecko, które w roku szkolnym , na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

oświadczenie o dacie urodzenia dziecka

6.

dziecko które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

oświadczenie o posiadaniu przez dziecko opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

 

Definicja roku urodzenia:

Dziecko w wieku:

Urodzeni od

Urodzeni do

3 lat

2019-01-01

2019-12-31

4 lat

2018-01-01

2018-12-31

5 lat

2017-01-01

2017-12-31

6 lat

2016-01-01

2016-12-31

 

 

Niepubliczne Przedszkole KROPKA

16-400 Suwałki

ul. Muzyczna 14

przedszkolekropka@wp.pl

725 040 675 - Przedszkole

500 090 972 - Dyrektor Przedszkola

661 285 069 - Wicedyrektor Przedszkola

Social Media