O nas

Niepubliczne Przedszkole Kropka zapewnia miejsca dla 43 dzieci w kameralnej placówce w Suwałkach. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Posiadamy miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością.

Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizujemy kształcenie specjalne. W ramach zajęć prowadzimy terapię logopedyczną, psychologiczną, integracji sensorycznej, zajęcia z terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne, jak również Terapię Ręki. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualny program dostosowany do potrzeb dziecka.

Nasze przedszkola jest miejscem, w którym zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój w zależności od jego potrzeb i możliwości. Dążymy do tego, aby rozbudzać ciekawość świata, szacunek do ludzi oraz wrażliwość. Naszym celem jest, aby nasi Wychowankowie wyróżniali się kreatywnością, zdolnością do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, byli otwarci na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowi szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Kadra

Aleksandra Sztukowska

Wicedyrektor Przedszkola

Ukończyła studia licencjackie z filologii angielskiej, studia magisterskie z terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, a także studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia. Provider terapii słuchowej Neuroflow. Trenerka Smyko- multisensoryki. Ukończyła szkolenie z zakresu Edukacji metodą Marii Montessori. 

Beata Sokołowska

Dyrektor Przedszkola

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, a także kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki oraz zarządzania oświatą. Jest trenerką Smyko-multisensoryki, grafomotoryki i terapii ręki, a także logorytmiki. Ukończyła szkolenie z zakresu Edukacji metodą Marii Montessori. Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia. Provider terapii słuchowej Neuroflow.

Joanna Zalewska

Logopeda

Nauczyciel mianowany, ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także studia podyplomowe z logopedii. Prowadzi zajęcia indywidualne z zakresu terapii logopedycznej.

 

Ewa Makowska

Instruktor tańca

Ukończyła liczne kursy i warsztaty związane z tańcem współczesnym i towarzyskim. Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi. Jest instruktorem tańca nowoczesnego dla dzieci, twerk oraz high heel, a także trenerem formacji turniejowej hip hop. Prowadzi zajęcia dodatkowe taneczno- ruchowe.

Viktorija Zamoit

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe Oligofrenopedagogika- edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Trenerka Smyko-multisensoryki. Ukończyła szkolenie z zakresu Edukacji metodą Marii Montessori.  Prowadzi zajęcia dodatkowe:  "Aktywne słuchanie muzyki". 

Joanna Letkiewicz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej oraz studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Trenerka Smyko-multisensoryki oraz zajęć logorytmicznych. Ukończyła szkolenie z zakresu Edukacji metodą Marii Montessori. Prowadzi zajęcia dodatkowe z rękodzieła. 

Olga Ignatowicz

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyła studia magisterskie z geografii oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Trenerka Smyko-multisensoryki. Ukończyła szkolenie z zakresu Edukacji metodą Marii Montessori. Rozpoczęła studia podyplomowe "Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej".

 

Smyko-Multisensoryka®

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o  założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej Aleksandrę Charęzińską.

Są zajęciami o charakterze:

Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka.

Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.

Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.

Nastawionym na proces – a nie na efekt. 

 

Autorski program „Sprawne paluszki przedszkolaka”

Zajęcia mają na celu usprawnianie funkcji kończyny górnej m.in. poprzez dostarczanie dziecku wrażeń dotykowych przez poznawanie różnych kształtów, struktur, faktur materiałów oraz ich rozróżniania, usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, ćwiczenia prawidłowego chwytu narzędzi pisarskich, uczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Metoda małych kroków

Proces adaptacji jest w miarę możliwości zindywidualizowany. Szczególnie ważna w tym okresie jest współpraca rodzica z nauczycielem, dlatego zachęcamy do aktywnej komunikacji, która pozwoli nam wspólnie ustalać kolejne kroki. Zapewniamy podczas adaptacji możliwość pobytu dziecka z rodzicem w przedszkolu.

 

Bliskość natury

Jeden raz w miesiącu wyjeżdżamy bądź wychodzimy na zajęcia w terenie.  Zajęcia leśnych lekcji w całości prowadzone są w terenie, z wykorzystaniem dostępnych lokalnie walorów przyrodniczych. W trakcie kilkugodzinnych zajęć realizowana będzie podstawa programowa z naciskiem na: samodzielność dzieci, aktywność, rozwijanie kreatywności, kompetencji społecznych, wiedzy przyrodniczej i umiejętności badawczych. W ramach organizowanych zajęć podejmujemy współpracę z Wigierskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Suwałki oraz Suwalskim Parkiem Krajobrazowym.

 

Metoda pedagogiki Marii Montessori

Rolą nauczyciela jest wskazywać dziecku jak korzystać z materiału dydaktycznego, wprowadzać i respektować zasady swobody wyboru, rodzaju, czasu, miejsca i formy pracy, zasady stopniowania i izolowania trudności, porządku, transferu, własnego działania i powtarzania, samokontroli i ograniczenia. Maria Montessori to także odkrywca fenomenu „polaryzacji uwagi". Polaryzacja uwagi jest to proces psychiczny, będący konsekwencją głębokiej i długotrwałej koncentracji uwagi, w wyniku którego dziecko optymalizuje swój rozwój. Jak mówiła M. Montessori - to czas, w którym pogłębieniu i polepszeniu ulegają relacje ze światem rzeczy i ludzi. Budzi się jaźń. Dziecko staje się bardziej niezależne. Polaryzacja jest "fenomenem świadomości", który skutkuje poprzez związanie kompetencji rozwojowych z przedmiotem, z ruchem lub z procesem psychicznym. Prowadzi do normalizacji, a ta z kolei jest skutkiem przyzwyczajenia do skoncentrowanej pracy. 

Metody pracy

Statut Przedszkola

Deklaracja dostępności

Niepubliczne Przedszkole KROPKA

16-400 Suwałki

ul. Muzyczna 14

przedszkolekropka@wp.pl

725 040 675 - Przedszkole

500 090 972 - Dyrektor Przedszkola

661 285 069 - Wicedyrektor Przedszkola

Social Media